Udělujete tímto souhlas subjektu Radim Hudec se sídlem Kojetická 1206, 277 11 – Neratovice, IČ: 71390901, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Neratovice (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávala vaše osobní údaje.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává.

Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu.

Právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále

Právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Správce prohlašuje, že:

Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.